1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Прима Ергономика ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и Клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин primaergonomika.bg, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: Прима Ергономика ООД
  2. Седалище и управление: гр.София
  3. Данни за кореспонденция: primaergonomika@outlook.com
  4. Вписване в публични регистри: ЕИК 206823291
 2. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG 206823291
  6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет www.primaergonomika.bg, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:
           1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 1. 2. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 2. 3. Да извършат регистрация и създаване на профил за използване услугите предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
  4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 3. 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез функционалностите на Интернет страницата на магазина;
 4. 6. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, съгласно поддържаните от сайта начини за разплащане.
  7. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

(1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА чрез primaergonomika.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на избраните от него стоки.
(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на primaergonomika.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената определена от ДОСТАВЧИКА.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6.

 • ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако същият е въвел съответното име и парола за достъп.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7.

(1) За да използва сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронния магазин изисква регистрация.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ определя име и парола за отдалечен достъп на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши регистрация на primaergonomika.bg ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез primaergonomika.bg.

Чл. 8.

(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9.

(1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на primaergonomika.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на primaergonomika.bg.
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт на primaergonomika.bg.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10.

(1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на primaergonomika.bg и добавянето им към списък/кошница със стоки за покупка;

– Избор на промоция при наличие на повече от една такава, касаещи продукта. Промоции не се комбинират.
– Влизане в системата на primaergonomika.bg чрез идентифициране с име и парола от предварително извършена регистрация или идентификация като гост;
– Предоставяне на пълни данни за контакт;
– Избор начин за плащане;
– Завършване/Изпращане на поръчка;

(2) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и без извършване на регистрация, като използват съответната функция на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или от регистрацията в primaergonomika.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12.

(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока в primaergonomika.bg.

(2) Всички изображения са илюстративни, като са възможни разлики с реалния продукт и отклонения или несъответствия от действителните цветове с тези от екрана на Вашето устройство.
(3) Цената на стоките с включени всички данъци се представя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в primaergonomika.bg..
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ от сайта на ДОСТАВЧИКА.
(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва, преди сключването на договора, общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез платформата на primaergonomika.bg или електронна поща.

Чл. 13.

(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКА има право да приема авансово плащане за сключените помежду им договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 14.

(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, като за тази цел изпрати имейл на primaergonomika@outlook.com.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати в оригиналния им вид с непокътнати етикети, оригинална гаранция и всички съпътстващи документи;
 3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(3) Когато ПОЛЗВАТЕЛЯ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата на получаване и проверка на отказания продукт. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми единствено чрез банков превод.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки и да осигури запазването на тяхната цялост и търговски вид по време на срока по ал. 1.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи възстановяването на сумата на ПОЛЗВАТЕЛЯ, докато не получи и провери стоката за найната цялост и изрядност.

(7) Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приети продукти, които са повредени, такива с нарушена цялост на опаковка, със следи и миризма от използване, с одрасквания, скъсвания или следи от удари. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени.

Чл. 15.

(1) За срокът на доставка на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ бива уведомен от ДОСТАВЧИКА по имейл.
(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16.

(1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на получаването й от превозвача и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА. В противен случай стоката се смята за изрядна и отговаряща на изискванията.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19.

(1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на договора.

Чл. 20.

(1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21.

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ, които имат регистрация.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯ не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на primaergonomika.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ на primaergonomika.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

Чл. 24. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.